26/05/21

Onderzoeksboring geothermie gestart

Aardwarmte is een duurzame energiebron, die op termijn mogelijk ruim twee miljoen woningen in Nederland van warmte kan voorzien. Om de mogelijkheden voor aardwarmte beter in te kunnen schatten is onderzoek nodig. SCAN gaat in samenwerking met provincie en gemeenten verkennen of en waar een onderzoeksboring aan de oostkant van de gemeente Utrecht uitgevoerd kan worden.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er grote onzekerheid of we de doelstelling van het Klimaatakkoord (-49%) halen: werkelijk alles moet meezitten maar zo is de werkelijkheid helaas niet. Bovendien is er nog veel meer reductie nodig vanwege de hogere Europese doelen, waar Nederland zich met succes voor heeft ingezet. 

Deze week zijn Provinciale Staten en de gemeenteraden van Utrecht, Zeist en De Bilt ge√Įnformeerd over het zoekgebied waar een onderzoeksboring zou kunnen plaatsvinden. Het SCAN-programma heeft de ondergrond in de regio Utrecht onderzocht om data te verzamelen voor de toekomstige toepassing van aardwarmte. Om de potentie voor aardwarmte nog beter te kunnen onderzoeken wil SCAN hier tevens een data-boring uitvoeren. Het zoekgebied ligt ten oosten van de gemeente Utrecht, in de gemeenten Utrecht, De Bilt en Zeist. Het gebied is enkele vierkante kilometers groot en bevindt zich buiten de gebouwde omgeving.

Keuze voor het zoekgebied
SCAN vindt dit zoekgebied interessant omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo kan een boring niet alleen informatie opleveren over het noordelijke deel van de provincie Utrecht maar ook over Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Tijdens een boring kan SCAN metingen doen om de geschiktheid van deze lagen te onderzoeken voor de winning van aardwarmte. 

Hoe ziet dat proces eruit?
De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een boring. Er wordt onder meer rekening gehouden met veiligheid, water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden.¬†Tijdens de verkenning worden stakeholders en omwonenden zorgvuldig ge√Įnformeerd en op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.¬†Het boren zelf duurt enkele weken, de werkzaamheden hieromheen duren in totaal 6 tot 12 maanden. Vanuit een boortoren van 30 meter hoog, zal SCAN dan ongeveer 2,5 km diep boren. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties¬†weer verwijderd¬†en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De boorput zal dus niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, maar alleen voor het vergaren van kennis.

Het SCAN-programma
SCAN wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met TNO. SCAN onderzoekt al sinds 2019 de Nederlandse ondergrond door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. SCAN zal naar verwachting een tiental van deze data-boringen uitvoeren in Nederland tot en met 2025. 

Aardwarmteprojecten in de provincie
Rondom het zoekgebied voor de eerste SCAN-boring zijn er een aantal initiatieven met een opsporingsvergunning die de komende jaren een aardwarmteproject willen realiseren waaronder Warmtebron Utrecht (Nieuwegein), Aardwarmte in Amersfoort en Larderel Energy (Eemland). De uitvoering van de SCAN-boring ten oosten van Utrecht wordt los van deze hierboven genoemde projectinitiatieven uitgevoerd. Wel zal, waar dat kan, kennis over de ondergrond met elkaar gedeeld worden.

Lees meer over het SCAN programma en over aardwarmte.